MISA Taskgov
Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ

Điều hành công việc

Hỗ trợ các đơn vị HCSN trong quản lý công việc và giám sát hiệu quả công việc của từng bộ phận, phòng ban
Điều hành công việc

Tra cứu tài liệu

Hỗ trợ các đơn vị HCSN lưu trữ tài liệu và văn bản hướng dẫn công việc, ngoài ra giúp cho các cá nhân dễ dàng tra cứu lại các tài liệu khi cần
Tra cứu tài liệu

Hội nghị – Hội thảo

Hỗ trợ các đơn vị HCSN tổ chức cuộc họp: hội nghị, hội thảo và tin học hóa tất cả quá trình diễn ra trong hội nghị, hội thảo như mời họp, điểm danh, trao đổi, phát biểu
Hội nghị - Hội thảo

Phòng họp

Hỗ trợ các đơn vị HCSN quản lý và đặt lịch các phòng họp và theo dõi được các lịch họp để chuẩn bị trước về điều kiện phòng họp
Phòng họp

Tra cứu danh bạ

Hỗ trợ các đơn vị HCSN quản lý thông tin các cá nhân trong phòng ban, bộ phận, tổ chức cũng như dễ dàng tìm kiếm liên hệ trao đổi khi cần
Tra cứu danh bạ