Sản phẩm Hành chính sự nghiệp Đáp ứng nghiệp vụ thu học phí, các khoản tự nguyện, đóng...

Đáp ứng nghiệp vụ thu học phí, các khoản tự nguyện, đóng góp tại các trường

337
1. Tự động lập dự toán thu phí cho năm học theo khoản thu, khối, lớp; Tự động tính tổng số tiền phải thu theo đợt thu, khoản thu, khối, lớp.2. Theo dõi chặt chẽ tình hình thu học phí và các khoản đóng góp của phụ huynh theo từng lớp/học sinh; lớp nào đã thu đủ, lớp nào còn thiếu, học sinh nào chưa đóng để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở nộp phí đúng hạn.

3. Giáo viên thực hiện thu phí hộ cho kế toán theo từng học sinh hoặc cả lớp và chuyển lại danh sách cho kế toán.

4. Giám sát tình hình thu học phí, trả biên lai, hóa đơn và nộp tiền của giáo viên cho thủ quỹ, kế toán; Dễ dàng in biên lai hoặc hóa đơn thu học phí theo đúng quy định hiện hành.


5. Phụ huynh ngồi ở nhà cũng biết được tình hình đóng học phí của con mình ngay trên điện thoại di động: biết được phải đóng những khoản phí nào, khoản nào đã nộp, khoản nào chư nộp.

6. Đáp ứng tốt nghiệp vụ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP

7. PGD/SGD chủ động xem danh sách được miễn giảm học phí của từng trường mà không cần đợi các trường gửi lên

8. Giúp PGD/SGD tự động tổng hợp kinh phí đã quyết toán hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP